Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 – Toepassing van de producten
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Dag: kalenderdag;
4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Heimweh
Eerste Oosterparkstraat 20a
1091 HB Amsterdam
Nederland+31 6 22312606
[email protected]
KvK: 63372630
BTW NL104948292B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Heimweh en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Heimweh en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Heimweh voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Heimweh zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Heimweh maakt gebruik maakt van productfoto’s. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Heimweh niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder.

1. Al onze aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Een aanbod vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. De productfoto’s, zoals getoond op de website zijn soms een voorstelling van het te ontvangen product. Elke product kan afwijken van het op de website getoonde product. Het weergegeven product dient als een representatief voorbeeld van het eigenlijke product.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Heimweh onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Heimweh is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Heimweh kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Heimweh op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Heimweh zal uiterlijk bij levering van het product, aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Na de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger door de consument ontvangt bekend gemaakt aan Heimweh.
Tijdens de bedenkperiode heeft de consument het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. De consument kan het product uitpakken of gebruiken slechts in zoverre om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Wenst de consument het herroepingsrecht uit te voeren, dan zal de consument het product met alle toebehoren en –indien mogelijk- in goede en originele conditie inclusief verpakking aan Heimweh terug sturen, in overeenstemming met de verstrekte redelijke en duidelijke instructies van Heimweh.
Om het herroepingsrecht uit te voeren, moet de consument zich houden aan de duidelijke instructies van Heimweh.
Indien de consument het herroepingsrecht uitvoert, zal hij niet meer betalen dan de kosten voor het terugzenden van het product.

Artikel 7 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Heimweh kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten als de consument nicht niet houdt aan de in artiekel 6 genoemde verplichting. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Heimweh dit duidelijk heeft vermeld op zijn minst in de tijd vóór het sluiten van de overeenkomst.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk bij onderstaande toepassing:
1. indien de producten zijn beschadigd en / of gewijzigd in overeenstemming met de specificaties van de klant.
2. Dat ze duidelijk persoonlijk van aard

Artikel 8 – Toepassing van de producten
1. Alle producten voldoen onder normale gebruiksomstandigheden de eisen die redelijkerwijs aan de levering kan worden verwacht.
2. Alle originele merken, labels en andere markeringen op de producten moet worden genegeerd.
3. Alle producten, inclusief die van oorspronkelijke ontworpen voor gebruik buitenshuis, dienen alleen binnenshuis te worden gebruikt.
4. Originele IP waarden van het product kan niet worden gegarandeerd en als zodanig, moeten alle producten worden behandeld als IP20.
5. Heimweh is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het doel en de installatie van de geleverde goederen aan de klant. heimweh heeft geen controle over de geschiktheid en wijze van de toepassing of het gebruik van de producten. Heimweh sluit elke voorwaarde of garantie met betrekking tot de geschiktheid van haar producten uit.
6. Heimweh beveelt aan dat alle elektrische producten gekocht bij moeten worden geïnstalleerd en gecertificeerd door een elektricien.

Artikel 9- Aansprakelijkheid
1. Heimweh kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook.
3. Heimweh is alleen aansprakelijk voor directe schade aan het product. Heimweh zal schade altijd communiceren naar de consument
3. Heimweh is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of andere stagnatie. In het geval van aankoop door particulieren, is deze beperking niet verder dan hetgeen op grond van artikel 7:24, paragraaf 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek) is toegestaan.
5. Indien en voor zover Heimweh aansprakelijk kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, of dat deel van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van Heimweh is ten aller tijde beperkt tot het door zijn verzekeraar gedekte bedrag in voorkomend geval.

Artikel 10 – De prijs
1. Heimweh heeft het recht om prijzen te wijzigen voordat er een overeenkomst is gesloten. Heimweh is ten aller tijde gerechtigd om de prijzen met de kosten die het gevolg zijn van de overheid acties te verhogen.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

3. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten; Deze kosten verschillen per product, en zal afzonderlijk worden berekend.
4. Alle prijzen zijn in Euro.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Heimweh zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Heimweh kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Heimweh geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Heimwhe het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Heimweh tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Heimweh bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
De verschuldigde betaling dient onmiddellijk te worden betaald door de consumenten via de beschikbare betaalmethoden. De consument ontvangt een bevestiging van de betaling. De aangekochte producten worden geleverd zoals aangegeven, waarna na de herroepingsperiode van 14 dagen zal beginnen. De consument heeft de plicht om Heimweh over onjuistheden in de betalingsgegevens in kennis te stellen.

In geval van wanbetaling door de consument aan Heimweh, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten die bekend zijn bij de consument van tevoren worden gemaakt in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. Heimweh beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Heimweh
3. Bij Heimweh ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Heimweh binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient Heimweh in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Heimweh en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.